Вести

Субвенције за наводњавање

Општина Ариље је у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Србије, 24. новембра у Скупштинској сали организовала  потписивање Уговора са пољопривредним произвођачима, који су испунили услове конкурса за наводњавање. Најбројнији су били пољопривредни произвођачи из наше општине, који су на овом конкурсу остварили право на субвенције, поред којих су били и пољопривредници из других општина попут Ивањице, Сјенице, Прибоја, Љубовије, Пожеге, Косјерића, Горњег Милановца, Ужица, Бајине Баште, Лучана и Чачка.
Председник наше оптшине, Зоран Тодоровић, рекао је да су системи за наводњавање  веома корисни у пољопривредној производњи  што је Министарство пољопривреде препознало као основ за њено поспешивање кроз овај вид субвенције. Истакао је да је 46 пољопривредних произвођача наше општине остварило право на субвенцију, и да ће им око 3,5 милиона динара кроз повраћај средстава бити враћено. Председник је рекао да је поражавајуће да је на овом конкурсу Министарства пољопривреде остало непотрошеног новца, и овом приликом апеловао на пољопривредне произвођаче широм Србије да прате конкурсе. Пољопривредни произвођачи наше општине могу преко општинских служби и Иновационог центра увек добити информацију који су конкурси актуелни како би се активно укључили. На тај начин ћемо унапредити локалну самоуправу, а пољопривредну производњу подићи на виши ниво, поручио је председник Тодоровић.

Управа за пољопривредно земљиште је расписала конкурс за наводњавање којим се предвиђа субвенционисање набавке опреме за наводњавање купљене у 2014–ој години, закључно са 1. септембром 2014. године. Према условима конкурса право за набавку опреме може да оствари физичко лице (носилац породичног пољопривредног земљишта), установа и друго правно лице и привредно друштво. Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву.
Право на средства може да оствари корисник ако је уписан у Регистар у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање. Такође, корисник право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу. Износ средстава који се одобрава  је до 50% вредности набављене опреме за наводњавање на коју се односи пријава, уколико се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем. Максимални износ средстава који може бити одобрен по пријави је 5.000.000 динара са урачунатим порезом на додатну вредност.
Министарство пољопривреде, односно Управа за пољопривредно земљиште прихватају набавку опреме купљене у 2014. години, а која се односи на: пумпе, агрегате за пумпу (дизел, бензински и електропогон), фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена/полидрипова, латерала, капајуће траке, капаљке, распрскиваче, тифоне, тифоне са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/ топа за наводњавање, центар пивота.
Министарство не прихвата улагања и трошкове по основу набавке опреме путем лизинга, компензације и асигнације, као и за ону врсту опреме за наводњавање за коју је Служба у текућој години закључила саМинистарством уговор по основу изградње система за наводњавање у име газдинства, односно удружења водокорисника.
Обавезна документација коју корисник подноси је : читко попуњен и оверен образац пријаве, рачун за предметно инвестиционо улагање овог конкурса издат у 2014. одини, који искључиво гласи на подносиоца пријаве, доказ о плаћању, отпремница потписана од стране подносиоца пријаве, гарантни лист за извршену набавку опреме, изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и доказ о упису у одговарајући регистар.
Критеријуми за оцену пријава су површина пољопривредног земљишта које ће се наводњавати, распон је од 20 поена за 1 хектар, до 60 поена за површине преко три хектара. Поред наведеног, критеријум за оцењивање је и старост физичког лица, односно установе, привредног друштва, удружења и земљорадничких задруга.
                                                                                                                                                                                                                                                                             С.Ј.